Zakres działalności


CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

Powyższe działania dotyczą:

 1. Efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

 2. Organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

 3. Tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

 4. Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

 5. Zarządzania szkołą lub placówką.

Postanowienia wstępne:

Każdy członek szkolnej społeczności ma prawo do:

 • poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,

 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Misją szkoły jest tworzenie warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Wizja szkoły to  edukacja młodzieży na poziomie umożliwiającym aktywne, odpowiedzialne i samodzielne realizowanie własnych marzeń we wszystkich sferach życia osobistego, społecznego
i zawodowego.

W zakresie dydaktyki szkoła w szczególności realizuje zadania:

 • stwarza środowisko sprzyjające uczeniu się,

 • jest placówką o wysokim poziomie nauczania,

 • stosuje nowoczesne metody nauczania,

 • dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

 • motywuje uczniów do nauki poprzez stosowanie oceniania budującego,

 • organizuje konkursy, zawody oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych,

 • inspiruje uczniów i nauczycieli do samorozwoju,

 • daje szansę każdemu uczniowi i pomaga rozwijać jego pasje i zainteresowania,

 • uczy dbałości o język ojczysty,

 • wpaja zasady etyki i kultury zawodu,

 • umożliwia uczniom udział w zajęciach religii/etyki.

W obszarach wychowania oraz opieki szkoła w szczególności realizuje zadania:

 • stwarza atmosferę przyjazną wszystkim uczniom,

 • zapewnia przygotowanie do wyboru przyszłej pracy zawodowej,

 • realizuje program wychowawczy,

 • realizuje program profilaktyczny,

 • integruje społeczność szkolną,

 • współpracuje z rodzicami /opiekunami prawnymi/uczniów,

 • rozpoznaje i ustala potrzeby opiekuńczo-wychowawcze,

 • wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • respektuje zasady demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,

 • pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W obszarze organizacji i zarządzania szkoła:

 • współpracuje z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustala kierunki rozwoju,

 • dba o właściwą organizację pracy szkoły, inspiruje do działań twórczych,

 • dba o podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez realizację wniosków
  z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru,

 • zapewnia kadrze możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,

 • nawiązuje kontakty z innymi szkołami i placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,

 • systematycznie wzbogaca wyposażenie,

 • promuje szkołę w środowisku,

 • systematycznie modyfikuje przyjęte plany i programy nauczania,

 • dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły.

 

Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, opracowując w szczególności:

 1. szkolny zestaw programów nauczania
 2. plany nauczania
 3. szkolny program wychowawczy,
 4. programu profilaktyki - stanowiącego jego integralną część,
 5. plan organizacji roku szkolnego.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ojczystego, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.

W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w podstawie programowej kształcenia w zawodach niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu,

 3. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez ich udział w zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych; organizuje zajęcia z etyki/religii dla uczniów, sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne bądź pomoc w formie indywidualnych konsultacji uczniom zainteresowanym udziałem
  w olimpiadach i konkursach,

 4. umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, korzystając z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga i psychologa szkolnego; umożliwia korzystanie z programów pomocy poradni terapii uzależnień,

 5. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

 6. kształtuje obywatelską, patriotyczną i proeuropejską postawę uczniów, poszanowanie tradycji i trwałych wartości kultury narodowej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego,

 7. wyrabia wrażliwość emocjonalną, estetyczną i społeczną uczniów, ich sprawność fizyczną, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek,

 8. uczy racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętności obiektywnego oceniania efektywności działań,

 9. uczy poszanowania norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także rzetelności i odpowiedzialności,

 10. kształtuje przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa,

 11. inspiruje uczniów do aktywności społecznej i obywatelskiej postawy,

 12. organizuje dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne zajęcia dydaktyczne oraz otacza ich opieką wychowawczą,

 13. w każdym roku szkolnym dokonuje ewaluacji wewnętrznej i sporządza wnioski do dalszej pracy szkoły.

 

Informacja wytworzona przez:
Dorota Węgrzyn tel.:32 456 27 20 , w dniu:  30‑01‑2011 04:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 04:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2015 19:52:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie